Đất đai

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Đất đai

Bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Ngày 29 tháng 9 năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 13/2017/TT-NHNH để sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2015/TT-NHNH quy định về bảo lãnh ngân hàng (“Thông tư 13”).

Quy Định Mới Về Miễn Tiền Sử Dụng Đất và Tiền Thuê Đất Trong Khu Kinh Tế

Ngày 03/04/2017 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 35/2017/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước trong khu kinh tế, khu công nghệ cao (“Nghị định 35”).

Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai

Ngày 06/01/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 01/2017/NĐ-CP (“Nghị định 01”) sửa đổi, bổ sung một số điều của (i) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Sửa đổi quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Ngày 09 tháng 09 năm 2016 vừa qua, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2016/NĐ-CP (“Nghị định 135”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Quy định mới về phương thức đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Ngày 23 tháng 06 năm 2016 vừa qua, Bộ Tư pháp kết hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT (“Thông tư 09”) hướng dẫn về việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất (“QSDĐ”), tài sản gắn liền với đất (“TSGLVĐ”)