CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Hướng dẫn chi tiết đăng ký khoản vay nước ngoài

Hướng dẫn chi tiết đăng ký khoản vay nước ngoài

Ngày 26 tháng 02 năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ vay nước ngoài của doanh nghiệp (“Thông tư 03”). Sau đó, ngày 15 tháng 04 năm 2016, NHH đã tiếp tục ban hành Thông tư 05/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03. Theo đó, hai Thông tư này quy định cụ thể về thủ tục đăng ký, đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh (“Khoản Vay Nước Ngoài”); việc mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại tổ chức tín dụng được phép tại Việt Nam; việc rút vốn, trả nợ và chuyển tiền khác liên quan đến thực hiện các Khoản Vay Nước Ngoài; và một số vấn đề khác có liên quan.

Đối tượng phải đăng ký mới, đăng ký thay đổi Khoản Vay Nước Ngoài

Các khoản vay (i) trung, dài hạn nước ngoài; (ii) ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn của khoản vay là trên 01 (một) năm; (iii) ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên, trừ trường hợp bên đi vay hoàn thành việc trả nợ khoản vay trong thời gian 10 (mười) ngày kể từ thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên; phải thực hiện đăng ký với NHNN.

Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay được nêu tại văn bản xác nhận đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài của NHNN, bên đi vay có trách nhiệm thực hiện đăng ký thay đổi Khoản Vay Nước Ngoài trừ trường hợp (i) rút vốn, trả nợ, chuyển phí thực tế thay đổi trong phạm vi 10 (mười) ngày so với kế hoạch rút vốn, trả nợ, chuyển phí đã được NHNN xác nhận trước đó; (ii) thay đổi địa chỉ bên đi vay trong tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính; (iii) thay đổi bên cho vay, các thông tin liên quan về bên cho vay trong khoản vay hợp vốn có chỉ định đại diện các bên cho vay, trừ trường hợp bên cho vay đồng thời là đại diện các bên cho vay trong khoản vay hợp vốn và việc thay đổi bên cho vay làm thay đổi vai trò đại diện các bên cho vay; hoặc (iv) hay đổi tên giao dịch thương mại của ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản.

Thời hạn đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài

Doanh nghiệp là bên đi vay phải gửi đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ: (i) ngày ký thỏa thuận vay nước ngoài trung, dài hạn; (ii) ngày ký văn bản bảo lãnh trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh; (iii) ngày ký thỏa thuận rút vốn bằng văn bản trong trường hợp các bên thỏa thuận việc rút vốn trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký và trước khi thực hiện rút vốn; (iv) ngày ký thỏa thuận gia hạn khoản vay nước ngoài ngắn hạn thành trung, dài hạn; hoặc (v) ngày tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên đối với khoản vay ngắn hạn không có hợp đồng gia hạn nhưng còn dư nợ gốc tại thời điểm tròn 01 (một) năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên.

Thủ tục đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài

Hồ sơ đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài của bên đi vay và bên sử dụng vốn vay đối với trường hợp bên đi vay không phải là bên sử dụng vốn vay bao gồm: (i) đơn đăng ký khoản vay; (ii) bản sao Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương khác; (iii) bản sao hoặc bản chính văn bản chứng minh mục đích vay: phương án sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư sử dụng vốn vay nước ngoài được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phương án cơ cấu lại các khoản nợ nước ngoài của bên đi vay được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Báo cáo việc sử dụng khoản vay nước ngoài ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn hoặc phương án trả nợ đối với khoản vay nước ngoài đề nghị NHNN xác nhận đăng ký; (iv) bản sao và bản dịch tiếng Việt thỏa thuận vay nước ngoài và thỏa thuận gia hạn khoản vay ngắn hạn thành trung, dài hạn (nếu có) hoặc văn bản rút vốn kèm theo thỏa thuận khung; (v) bản sao và bản dịch tiếng văn bản cam kết bảo lãnh (thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh hoặc hình thức cam kết bảo lãnh khác) trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh; và (vi) một số văn bản khác liên quan đến việc tuân thủ các quy định của NHNN về giới hạn cấp tín dụng.

Hồ sơ đăng ký Khoản Vay Nước Ngoài qua gửi qua (i) đường bưu điện; hoặc (ii) nộp trực tiếp tại cơ quan xác nhận đăng ký khoản vay theo thẩm quyền cụ thể.

Mở và sử dụng tài khoản vay, trả nợ nước ngoài

Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, đối với khoản vay trung, dài hạn nước ngoài thì tài khoản vay, trả nợ nước ngoài là tài khoản vốn đầu tư trực tiếp; đối với khoản vay ngắn hạn nước ngoài thì bên đi vay có thể sử dụng tài khoản vốn đầu tư trực hoặc tài khoản vay, trả nợ nước ngoài khác để thực hiện các giao dịch thu, chi liên quan đến Khoản Vay Nước Ngoài. Mỗi khoản vay ngắn hạn nước ngoài chỉ được thực hiện thông qua 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, và bên đi vay có thể dùng 01 (một) tài khoản cho nhiều Khoản Vay Nước Ngoài ngắn hạn

Trong trường hợp, bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp đó phải mở tài khoản vay, trả nợ nước ngoài tại ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến Khoản Vay Nước Ngoài (rút vốn, trả nợ gốc, nợ lãi). Mỗi Khoản Vay Nước Ngoài chỉ được thực hiện qua 01 (một) ngân hàng cung ứng dịch vụ tài khoản, và bên đi vay có thể dùng 01 (một) tài khoản cho nhiều Khoản Vay Nước Ngoài.

Các quy định nêu trên có hiệu lực từ 15/4/2016.

Nhận định khách hàng

“Làm luật sư không phải đơn thuần là một cái nghề, làm luật sư là một ơn gọi” - Ông Patrice Giroud - Chủ đầu tư dự án môi trường xanh

 

“ … Thấu hiểu doanh nghiệp nhỏ và nói bằng ngôn ngữ của chính họ …”  - Ông Lưu Vĩnh Phú, chủ chuỗi cửa hàng Bánh Cuốn Gạo

“Tôi phải nói rằng GKL là Công ty Luật rất chuyên nghiệp. GKL đã giúp chúng tôi hóa giải xử lý rất nhiều vấn đề pháp lý phức tạp. Dr Fuji luôn tin tưởng vào đội ngũ và dịch vụ của GKL” - Bà Nguyễn Thị Hải Hà /TGĐ Công ty Dr Fuji 

“Dịch vụ xuất sắc - các luật sư phản hồi rất nhanh và có kiến thức chi tiết về khuôn khổ các quy định và pháp luật” - Ông Nguyễn Tấn Đông/GĐ Công ty Cồ Phần Đầu Tư Đèo Cả