Thương mại

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI THỨC VÀNG

Thương mại

Các quy định mới liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài

Ngày 15 tháng 1 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 09/2018/NĐ-CP (“Nghi định 09”) quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương

Hoạt động kinh doanh rượu

Ngày 14 thàng 09 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu (“Nghị định 105”) để thay thế Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012.

Quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ

Ngày 1 tháng 7 năm 2016 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (“Nghị định 69”).

Những điểm nổi bật của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Ngày 14/9/2015, Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định 78/2013/NĐ-CP (“Nghị định 78”) hướng dẫn Luật Doanh nghiệp 2014 về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định 78 sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2015, thay thế nghị định 43/2010/NĐ-CP ban hành ngày 14/4/2010 (được sửa đổi sung, sửa đổi bởi nghị định 05/2013/NĐ-CP ban hành ngày 09/01/2013).

Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu-di-lân

Thực hiện đúng quy tắc xuất xứ hàng hóa, thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc - Niu-di-lân giúp doanh nghiệp xuất nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế quan.

Điều kiện vay nước ngoài của doanh nghiệp

Để thực hiện việc vay vốn nước ngoài, doanh nghiệp đi vay phải đáp ứng các điều kiện chung và điều kiện bổ sung tương ứng với từng khoản vay cụ thể.

Sự cần thiết của Quy chế hoạt động trong công ty cổ phần

Với các đặc điểm riêng biệt của công ty cổ phần, bên cạnh Điều lệ công ty, quy chế đóng vai trò là một công cụ hữu ích để quản lý các hoạt động nội bộ đối với loại hình công ty cổ phần.

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp theo quy định mới

Theo quy định mới của Thông tư số 11/2015/TT-BKHCN, ngoài hình thức xử phạt chính, doanh nghiệp sẽ bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả tùy theo tính chất và mức độ của hành vi vi phạm.

Tiêu chí đánh giá doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh thu doanh nghiệp, tổng chi bình quân, số lượng lao động,... là những quy định mới về các điều kiện để trở thành doanh nghiệp công nghệ cao